BIOLOOGIAOLÜMPIAADI ÜLDJUHEND

1.  BIOLOOGIAOLÜMPIAADI KORRALDUS  

1.1. Olümpiaadi nimetus. Eestis korraldatava koolinoorte bioloogiaolümpiaadi ametlikuks nimetuseks on Eesti bioloogiaolümpiaad’ ning kastutatavaks lühendiks — EBO. Lühendi järel  olev arv tähistab vastava olümpiaadi toimumise korda. Reeglina toimuvad bioloogiaolümpiaadid igal aastal. EBO-1 toimus 1961. aastal; 2002/2003. õppeaastal leiab aset EBO-42.
   

1.2. Bioloogiaolümpiaadi korraldavad:

1.2.1. Tartu Ülikool ja Eesti Vabariigi Haridusministeerium vastavalt 20.09.01 sõlmitud koostöölepingule; 

1.2.2. Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna baasil moodustatud EBO þürii, kes vastutab olümpiaadi sisu eest;

1.2.3. EBO korralduskomisjon, kes vastutab kogu olümpiaadi organiseerimise eest (et korralduskomisjon on sisuliselt laiendatud þürii, nimetatakse edaspidises tekstis nii þüriid kui korralduskomisjoni ühtselt: Komisjon; vt ka p.3.1);

1.2.4. kohtadel moodustatud piirkonnakomisjonid (edaspidi PK); kes organiseerivad   piirkonnavooru; 

1.2.5. koolides moodustatud koolikomisjonid.
   

1.3. Bioloogiaolümpiaad Eesti üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele toimub kolmes voorus:

1.3.1. koolivoor;          

1.3.2. piirkonnavoor;          

1.3.3. lõppvoor.
   

1.4. Bioloogiaolümpiaad toimub neljas erinevas raskusastmes:

1.4.1. Noorim aste — põhikooli noorematele (VI…VII kl) õpilastele;

1.4.2. Lubatud on osaleda ka noorematel võistlejatel, kui nad on nõus võistlema VI kl vanusrühmas;

1.4.3. Keskaste — põhikooli vanematele (VIII…IX kl) õpilastele;

1.4.4. Gümnaasiumi nooremale — bioloogia esimesi (I...II) kursusi läbinud õpilastele (gümnaasiumi bioloogia õppekavast alla poole  läbitud);

1.4.5. Gümnaasiumi vanematele — bioloogia (III...IV) praktiliselt läbinud noortele (gümnaasiumi bioloogia õppekava praktiliselt läbitud);

1.4.6. Gümnaasiumi bioloogia jaguneb neljaks kursuseks. Tinglikult nimetatakse kaht esimest kursust I ja II, kaht järgmist III ja IV kursuseks; 

1.4.7. Kutsekoolide õpilaste vanusrühma määratlemisel kasutatakse võistleja haridust tõendavat dokumenti, kusjuures võistleja võib end määratleda kas gümnaasiumi nooremasse või vanemasse astmesse, olenevalt enda ettevalmistusest.
   

1.5. Bioloogiaolümpiaadi tulemuste arvestamine toimub seitsmes rühmas:

1.5.1. Vanima astme õpilastele toimub tulemuste arvestus teistest eraldi;

1.5.2. Kõigi teiste õpilaste tulemusi arvestatakse vastavalt nende klassinumbrile.
   

1.6. Bioloogiaolümpiaadi operatiivinfot jagab EBO koduleht veebiaadressiga http://www.ebo.ee ja üldinfot TÜ Täppisteaduste kooli koduleht aadressiga: http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/ebo.html
   

1.7. Bioloogiaolümpiaadi töökeelteks on eesti ja vene keel.
   
 

2. OLÜMPIAADI EESMÄRGID 

Olümpiaadi eesmärgid on: 

2.1. leida andekaid õpilasi ja anda neile võistlusega võimalus arendada oma võimeid;

2.2. anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi;

2.3. äratada õpilastes sügavamat huvi bioloogia vastu ning innustada neid sihikindlalt omandama uusi teadmisi ja oskusi; 

2.4. suunata õpetajate tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele bioloogiaalaste teadmiste ja oskuste vahendamisel. 
   
 

3. KORRALDAJAD JA NENDE KOHUSTUSED 

3.1. Olümpiaadi läbiviimiseks moodustatakse Tartu Ülikooli juures EBO þürii, kes tegeleb olümpiaadi sisulise osaga, ja EBO komisjon, kelle ülesandeks on kogu organisatoorne tegevus.

3.1.1. EBO þürii:

3.1.1.1. nimetab koolivoorude temaatika või soovitatava kirjanduse loendi ja saadab selle piirkonnakomisjonidele;

3.1.1.2. koostab (A-osa) ülesanded piirkonnavooruks ja saadab need piirkonnakomisjonidele;

3.1.1.3. koostab ülesanded EBO lõppvooruks mõlemas töökeeles; 

3.1.1.4. võtab kokku piirkonnavooru tulemused ja valib välja lõppvoorust osavõtjad; 

3.1.1.5. hindab ja võtab kokku EBO lõppvooru tulemused;
3.1.1.6. valib Eesti kandidaadid rahvusvaheliseks olümpiaadiks.

3.1.2. EBO komisjon TÜ Täppisteaduste kooli juures:

3.1.2.1. peab (peamiselt elektroonilist) sidet registreerunud piirkonnakomisjonide esimeestega; 

3.1.2.2. kindlustab koolivoorude teemade ja piirkondlike voorude ülesannete õigeaegse saabumise piirkonnakomisjonidele; 

3.1.2.3. organiseerib ja viib läbi EBO lõppvooru.

3.2. Arvestatakse, et olümpiaadi piirkondlike voorude läbiviimiseks moodustatakse piirkondade (maakondade/linnade) haridusametite juures olümpiaadi piirkonnakomisjonid. Kohalikud komisjonid teatavad õigeaegselt EBO komisjonile valmisolekust olümpiaadi korraldada ning ligikaudse osalejate arvu.

3.2.1. Olümpiaadi piirkonnakomisjonidele (PK) soovitatakse:

3.2.1.1. pidada sidet koolidega ja aidata kaasa koolivoorude läbiviimisel; 

3.2.1.2. organiseerida kogu piirkonna koolivoorud sama küsimustiku alusel; 

3.2.1.3. koostada ja edastada koolivoorude näidisülesanded koolidele õigeaegselt; 

3.2.1.4. edastada (elektroonilisel teel) koolivoorude küsimustikud koos eeldatud vastustega EBO Komisjonile, kes neid saaks edaspidi valikuliselt kasutada piirkonnavoorudes; 

3.2.1.5. võtta kokku ja vajadusel ühtlustada koolivoorude tulemused.

 

3.2.2. Piirkonnakomisjon (PK) kohustub viima läbi piirkondliku vooru: 

3.2.2.1. organiseerib küsimustike õigeaegse paljundamise piirkonnavooruks piisaval hulgal vastavalt erinevast vanusastmest kutsutud õpilaste hulgale ja töökeelele;   
3.2.2.2. täpsustab õpilaste isikuandmeid (sh kooli täpne nimetus ja õpilase ees- ja perenimi) vastustelehel [juhendaja ees- ja perenimed on soovitav märkida B-osa protokolli];   
3.2.2.3. hindab piirkonnavooru B-osa tulemused klasside lõikes (soovitavalt analoogselt punktile 1.5), teeb neist kokkuvõtted ja saadab paremad tööd EBO Komisjonile;  kannab kõigi osalenud õpilaste tulemused protokolli ning edastab elektroonilised protokollid Komisjoni väljastatud vormil, soovitatud viisil ning määratud tähtajaks;  
3.2.2.4. märgib piirkonnavooru protokollis auhinnalistele kohtadele tulnud õpilaste kohapunktid protokolli, juhul kui autasustamine toimub üksnes B-osa tulemuste alusel; 3.2.2.5.  otsustab neile esitatud uurimustööde paremusjärjestuse ning selle põhjal sobivuse õpilase vabastamiseks piirkonnavooru kirjalikust tööst (vt ka punkt 5.5).  

 

4. KOOLIVOOR

4.1. Koolivoor võib olla koolisisene või mitme kooli ühine võistlus;
   

4.2. Koolivoor toimub üldhariduskoolide VI…XIII klasside õpilastele vastavalt koolides väljakujunenud tavadele kas detsembris või jaanuaris, kuid vähemalt kuu aega enne piirkonnavooru;  

4.3. Koolivooru küsimused koostatakse kas koolikomisjonis (aineõpetajate poolt) EBO þürii poolt soovitatud juhiste põhjal või aineõpetajate ja piirkonnavooru komisjoni koostöös.

4.3.1. Koolivooru küsimuste aluseks soovitatakse võtta kuni kolmandik vastava vanusastme koolibioloogia materjali, vähemalt kolmandik analüüsi-, sünteesi- ja hinnangute andmise oskusi 
arendavaid ning jooksval õppeaastal ilmunud loodusajakirjandusest ja muust meediast pärinevaid elulisi probleeme;

4.3.2. Koolivoorude küsimustikud soovitatakse koos eeldatavate vastustega saata ka (kas otse või piirkonnakomisjoni vahendusel) EBO þüriile, kusjuures viimane jätab endale õiguse kasutada neist mõningaid EBO teistes voorudes.
   

4.4. Koolivoorul paremaid tulemusi saavutanud õpilased kutsutakse osalema piirkonnavoorus. Kutsutavate õpilaste arvu määrab piirkonnakomisjon.

4.5. Vastavalt koolikomisjonide äranägemisele võidakse alternatiivse võistlusvormina kasutada õpilaste koostatud bioloogia-alaste uurimustööde kaitsmist (avalikku esitamist) koolis. 
   
 

5. PIIRKONNAVOOR 

5.1. Piirkonnavoorud korraldatakse piirkonnakomisjonide (maakondade/linnade olümpiaadikomisjonide) poolt väljakuulutatud ajal (vt lisa, selgitav juhend)

5.1.1. Vajadusel ning vastavalt kujunenud traditsioonidele võib piirkonnavooru korraldada ühiselt linnas ja maakonnas või mitmes maakonnas.

5.1.2. Vastavalt kohalikele oludele (transport, õpetajate hõivatus muude töödega vm) peab EBO komisjon erandkorras võimalikuks piirkonnavooru organiseerimist kuni kaks päeva enne väljakuulutatud kuupäeva tingimustel, et sellest on komisjonile eelnevalt teatatud ning et tagatakse küsimuste mittesattumine naaberpiirkondade võistlejateni. Sellisel juhul ei ole lubatud küsimustike jaotamine õpilastele.

5.1.3. EBO komisjon ei saa kehtivateks lugeda võistlusi, mis on korraldatud väljakuulutatud kuupäevast hiljem või enam kui kaks päeva varem.
   

5.2. Ülesanded piirkonnavooruks koostavad EBO þürii ja piirkonnakomisjon (PK).

5.2.1. Võistlejaile esitatud küsimustiku A-osa koosneb EBO þürii saadetud ülesannetest ja B-osa kohtadel koostatud ülesannetest.

5.2.2. Iga piirkonnakomisjon, koostanud B-osa küsimused, lisab need A-osale enne võistlejatele jagamist.  Õpilane vastab A-osa vastused spetsiaalsele vastustelehele.

5.2.3. B-osa küsimustiku koostamine ja läbiviimine on PK-le vabatahtlik.

5.2.4. A-osa ülesanded koos juhistega saadetakse PK-dele vähemalt nädal enne piirkondliku vooru toimumist.

5.2.5. A-osas koostatakse klassiti erineva raskusastmega tööd. B-osa küsimustikud koostatakse kohaliku komisjoni vabal tahtel ja äranägemisel.

5.2.6. EBO Komisjon jätab endale õiguse koostada küsimusi kombineeritult (nt VII kl küsimused on laiendatud ehk lisaküsimustega VI kl küsimused);

5.2.7. Gümnaasiumi XI kl õpilasel on õigus otsustada, kas ta soovib osaleda nooremas või vanemas astmes. Puhkudel, kus gümnaasiumi bioloogiaprogramm pole kursusteks jaotatud, osalevad need õpilased, kelle tunniplaanis veel pole bioloogiakursust, gümnaasiumi nooremas astmes.

5.2.8. Piirkonnakomisjon saadab oma B-osa küsimustike näidised, eeldatavad vastused ja hindamiskriteeriumid EBO þüriile koos nõutava protokolliga. 

5.2.9. Hindamise puhul kasutatakse üksnes täisarve. Vastustes, kus on valede otsuste eest ette nähtud negatiivseid punkte, ükski üksikvastus negatiivseid punkte ei anna (minimaalseks tulemuseks võib olla 0 punkti).
5.2.10. A-osa vastuseid hindab EBO Korralduskomisjon.
   

5.3. Piirkonnavooru korraldus.

5.3.1. Olümpiaadil on lubatud kasutada vaid organiseerijate poolt jagatud vahendeid ja teatmeteoseid.   
5.3.2. B-osa vastuste ümbrik avatakse pärast seda, kui kõik õpilased on vastamise lõpetanud. A-osa vastuseid kohtadele ei saadeta. 
5.3.3. A-osa küsimustele on vastamise aeg koos vastuste ülekandmisega vastustelehele kuni 120 minutit.  
5.3.4. B-osale vastamise aeg võib olla sama pikk kui punktis 5.3.3. näidatu, ent sel juhul soovitatakse võistlejaile organiseerida vaheaeg.

5.4. Piirkonnavooru tööde B-osa hindavad piirkonnakomisjonid, kes selgitavad välja iga klassi parimad võistlejad
5.4.1. Piirkonnakomisjon määrab enda koostatud B-osa küsimustiku hindeskaala vastavalt oma äranägemisele. Vastuste hindamisel kasutatakse ainult täisarve.
 
5.4.2. B-osa tulemused vormistatakse Komisjoni poolt reglementeeritud protokollidena, kusjuures MS Exceli tabelis eraldatakse nullvastuseid (märkega 0) ja vastamata jäetud vastuseid (tühi lahter).
5.4.3. Olümpiaaditöid, mis pole edasi saadetud þüriile, võib õpilastele  tagastada alles pärast lõppvooru kutsutute nimekirja väljakuulutamist.

5.5. Piirkonnakomisjoni (PK) lisapädevused

5.5.1. PK pädevuses on vabastada korrektselt vormistatud uurimustöö esitanud õpilane piirkonnavooru kirjalikust tööst ning saata töö edasi EBO þüriile. 

5.5.2. Õpilasel on vaatamata esitatud uurimustööle õigus osaleda piirkonnavoorus. 
   

5.6. Tööde edasine käik ja protokollid.
5.6.1. PK-d saadavad hiljemalt 15. veebruari 2003. a. postitempliga EBO Komisjonile kõik need piirkonnavooru B-osa tööd, mille eest antud punktide arv on vähemalt 60% vastava klassi võimalikust maksimumtulemusest, aga vähemalt 2 parimat tööd igast klassist märgusõnaga “
EBO-42” aadressil: Tartu Ülikool, Vanemuise 46-206, Tartu 51014;  A-osa vastuselehed saadetakse samal aadressil vahetult pärast olümpiaadi lõppu.
5.6.2. Piirkonnakomisjon võib EBO Komisjonile ühtlustamiseks edasi saata kõik (100%) B-osa piirkonnavooru tööd;  
5.6.3. Samaks ajaks saadetakse EBO komisjonile heakskiidetud uurimustööd koos neile lisatud retsensioonide või piirkonnakomisjoni arvamusega;  
5.6.4. PK edastab kõik piirkonnavooru A-osa vastuselehed;   
5.6.5. piirkonnavooru tulemuste täielikud protokollid, näidates iga võistleja saadud punktid ülesannete kaupa B-osas (elektronkirjaga, Komisjoni väljastatud näidise põhjal, hiljemalt 15. veebruariks 2003. a.);  
5.6.6. PK sisestab elektroonilisse protokolli oma piirkonna auhinnalistele kohtadele tulnud õpilasete kohapunktid (vähemalt kuni 5 esimest kohta);  
5.6.7. PK võib auhinnalisi kohti jagada vastavalt oma äranägemisele, kuid silmas pidades, et esikohti poleks üle 10%, teisi kohti mitte üle 20% ja kolmandaid mitte üle 30%;   
5.6.8. iga õpilane võtab lõppvooru kutsutuna kaasa piirkonnavooru kohapunkti;  
5.6.9. EBO þüriile saadetud uurimustöid ega piirkonnavooru töid reeglina ei tagastata ja säilitatakse arhiivis vähemalt 2 aastat.

 

5.7. EBO Komisjoni ülesanded seoses piirkonnavooruga  

5.7.1. EBO þürii vaatab läbi hiljemalt 15. veebruari 2003. a. postituskuupäevaga saadetud piirkonnavooru tööd, ühtlustab vajadusel hindamiskriteeriume ning järjestab tööd klasside kaupa;

5.7.2. EBO þürii vaatab läbi laekunud uurimustööd ning hindab need vastavalt juhisele (vt http://www.esal.ee/ebo/dok/meetod.htm);

5.7.3. Töödele antud punktisummade ühtlustamisel lähtub EBO þürii küsimustiku A-osast;

5.7.4. EBO þürii ei vaidlusta PK poolt väljaantud kohapunkte (vt ka punkt 5.6.8);

5.7.5. Koolivoorus uurimustöö eest tunnustust leidnud õpilasi on lubatud piirkonnavooru kirjalikust tööst vabastada juhul, kui õpilase töö vastab uurimustöödele esitatud nõuetele ning on koostatud õpilase omapoolsete vaatluste või katsete baasil. Ainuüksi kirjanduse põhjal koostatud referatiivseid töid arvestatakse uurimusena üksnes siis, kui need sisaldavad erinevate kirjandusallikate (vähemalt 5 nimetust) analüüsi ning selget õpilasepoolset seisukohta. Uurimustöö alusel lõppvooru kutsutavad õpilased võistlevad oma klassi vanusrühmas, ent kutsumise aluseks pole vastava vanusrühma piirkonnavooru tulemustest saadud pingerida.

 

5.8. EBO lõppvooru kutsumine.

5.8.1. Lõppvooru kutsutakse õpilased järgmise pingerea alusel: 

5.8.1.1. igast klassist üldparemusjärjestuses paremaid tulemusi saavutanud õpilased; 

5.8.1.2. vastavalt piirkonnakomisjonide soovitustele;

5.8.1.3. kuni 10 parimaks tunnistatud uurimustöö koostajat; 

5.8.1.4. TTK bioloogiaosakonna ülemastmes paremaid tulemusi saavutanud õpilased. 

5.8.2. Info edastamine

5.8.2.1. Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimed teatatakse piirkondadesse (PK-dele või haridusosakondadele) hiljemalt 25. märtsiks 2003. a.

5.8.2.2. Edastuskanaliteks on: 1) eelkõige bioloogiaolümpiaadi list ebo, 2) koolid –list ja 3) kool.bio –list loodushuvilistele;

5.8.2.3. Kõige aktuaalsemad uudised avaldatakse EBO koduleheküljel (brauserisse aadressiks ebo.ee);

5.8.2.4. Üldinfo avaldatakse võimalusel ‘Õpetajate lehes’;

5.8.2.5. PK kontaktisikutele saadab materjalid paberkandjal TTK;

5.8.2.6. Vajalikud arupärimised ja täiendav info EBO Korralduskomisjoni esimehelt illarl@ut.ee.

6. EBO lõppvoor  

6.1. EBO lõppvooru korraldab TÜ Täppisteaduste kool peamiselt koostöös Bioloogia-geograafiateaduskonna õppejõududega Tartus kokkulepitud päevadel (vt lisa). 

6.1.1. Esimesel olümpiaadipäeval osalevad gümnaasiumi õpilased (X…XIII kl), teisel päeval põhikooli (VI…IX kl) õpilased. 

6.1.2. Õpilaste registreerimine toimub mõlemal olümpiaadipäeval  kuni kl 12.

6.1.3. Praktiliste tööde kabinetid alustavad mõlemal päeval tööd kell 8.30, peavad vaheaja kl 12.45…13.15 ning lõpetavad kell 16.30. 

6.1.4. Kokkuvõtted tulemustest tehakse mõlema päeva õhtul (vt lisa).
 
 

6.2. Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi ajal tasuta lõunaeine, õhtuoote ja vajadusel öömajaga. Öömajasoovist tuleb teatada TTK metoodikule hiljemalt 1. aprilliks. Sõidukulud ning saatjate komandeerimis- ja majutuskulud katab lähetaja. 
 
 

6.3. EBO lõppvooru sisu 

6.3.1. Lõppvoorul toimub kõigile võistlejaile kohustuslik kirjalik teoreetiline test, mille käigus vastatakse küsimustele ja lahendatakse ülesandeid, kasutades ainult korraldajate poolt lubatud abivahendeid;

6.3.2. Igal võistlejal soovitatakse külastada vähemalt viit praktilise töö kabinetti.

6.3.3. Võistlejal soovitatakse kabinetid valida erinevatest osakondadest (igast osakonnast vähemalt üks).

6.3.4. EBO lõppvoorul töötavad paralleelselt mitu osakonda, milles omakorda on erinevad ainekabinetid: (vt lisa).

6.3.4.1. Taimed ja seened — 1) taimeanatoomia, 2) taimefüsioloogia, 3) mükoloogia ja lihhenoloogia; 

6.3.4.2. Ökoloogia ja looduskaitse — 1) üldine ökoloogia, 2) keskkonnakaitse; 

6.3.4.3. Loomad — 1) selgroogsed loomad 2) selgrootud loomad, 3) loomade ehitus ja kuju;  

6.3.4.4. Geeneetika ja areng — 1) geneetika, 2) molekulaarbioloogia ja biokeemia, 3) mikrobioloogia, 4) evolutsioon;

6.3.4.5. Inimene ja tervis — 1) inimese anatoomia ja füsioloogia, 2) tervis.

6.3.5. Võistlejate paremusjärjestuse väljaselgitamine

6.3.5.1. Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse välja nende keskmise kohapunkti põhjal, ehkki igas konkreetses töölõigus hinnatakse õpilaste vastuseid punktides;

6.3.5.2. Kohapunktid arvestatakse klasside kaupa (VI, VII…XI, A);

6.3.5.3. Võistlejad, kes kutsutakse lõppvooru, omavad piirkonnavooru kohapunkte (P);

6.3.5.4. PK hindab ja järjestab uurimustööd, lõppvooru kutsutud õpilane omab vastavat kohapunkti (U);

6.3.5.5. Võistleja, kes on esitanud uurimustöö, kuid osaleb ka piirkonnavoorus, omab mõlemaid kohapunkte (U, P);

6.3.5.6. Lõppvooru teoreetilise testi tulemuste põhjal saab iga võistleja vastava kohapunkti (T);

6.3.5.7. Praktilistes ainekabinettides lahendatud ülesannete eest saab iga võistleja vastavad kohapunktid (B, Z, G, E, I);

6.3.5.8. Lõpptulemus arvestatakse kohapunktide keskmisest (P+U+T+B+Z+G+I):n, kus n sõltub võistluse käigus külastatud kabinettide hulgast ning uurimustöö esitamisest;

6.3.5.9. Lõplikud tulemused vormistatakse protokollidena.

6.3.6. Piirkonnavooru (P), teoreetilise testi (T) ning külastatud kabinettide eest saadavate punktide mahud sõltuvad igas nimetatud lõigus parimaid vastuseid andnud võistleja tulemustest, konkreetse EBO parim tulemus arvutatakse ümber 100%-ks. 
 
6.4. Tulemuste väljakuulutamine  

6.4.1. Lõppvooru tulemuste üle peetakse arvestust klasside lõikes (välja arvatud A-aste). Tulemusteks nimetatakse võistleja poolt olümpiaadi käigus kogutud kohapunktide keskmist.

6.4.2. Igas klassis antakse vastavalt võimalustele välja 1…3 esimest, 2…5 teist ja 3…8 kolmandat auhinda.

6.4.3. Auhinnalisele kohale tulnud võistlejaile antakse TTK diplom, võimalusel premeeritakse võistlejaid loodusalase kirjandusega või teiste esemetega.
 
 

6.5. EBO seos rahvusvahelise olümpiaadiga

6.5.1. EBO tulemuste põhjal nimetab þürii (teisel olümpiaadipäeval) kandidaadid TTK bioloogiaosakonna kesk- või ülemastmesse.

6.5.2. TTK bioloogiaosakonna õpilasteks võidakse arvata ka varasematel aastatel korduvalt silmapaistvaid tulemusi (I...III koht) saavutanud õpilased nende sooviavalduse alusel.

6.5.3. Eesti võistkonna kandidaadid rahvusvaheliseks bioloogiaolümpiaadiks selgitab välja õppetöö tulemuslikkus TTK bioloogiaosakonna ülemastmes.

6.5.4. IBO (rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi) võistlejate kandidaadid nimetab EBO þürii (teisel olümpiaadipäeval) vastavalt EBO tulemustele.

6.5.5. IBO kandidaatidele korraldatakse kuni kahenädalane täiendav õppelaager (või kuni 14 praktilist õppepäeva), mille käigus valitakse 4 võistlejat.

6.5.6. IBO toimub igal aastal erinevas riigis (vt lisa).

Juhendi lisa 2002/2003. õppeaastaks
Juhendi kinnitas EBO Korralduskomisjon 15. novembril 2002

Tööprojekt


Tagasi eelmisele lehele

Viimati uuendatud 18. novembril 2002


Saada oma küsimus

© 2002 | xan production